5.marts hjemmeside


FORENINGEN AF 5TE MARTS 1896

 

Forårsgeneralforsamling,

fredag den 03. marts 2023, kl. 18:30,

Restaurant Det Ny Kronborg,

Løvenørnsgade 5, 8700 Horsens.

 

 

Formanden indledte Generalforsamlingen med at byde de 32 fremmødte deltagere vel­­kom­men til den 254´de Generalforsamling. En særlig velkomst til æres­med­lem­mer­ne Søren A. Bach og fru Ellen, C. C. Hansen og fru Erika. Formanden udtrykte også sin glæ­de over det pæne antal frem­­mødte.

Formanden kunne med beklagelse meddele, at vi har mistet endnu 2 medlemmer siden sidste Gene­ral­for­­sam­ling, Finn Klitgaard, der ikke har kunnet deltage på det seneste, grundet hustru­ens sygdom og Niels-Christian Dalstrup, der ikke har deltaget i noget i mange år. Vi er nu 29 med­lemmer. Formanden nævnte også at vort medlem Carl Holmer Jensen har solgt sit hus, og vi ved ikke, hvor han er flyttet hen, og spurgte om nogle af de tilstedeværende, havde kendskab til Carl Holmer, det var der desværre ikke.

 

Punkt 1. Valg af dirigent:

Formanden bad forsamlingen om forslag til en dirigent. Bestyrelsen indstiller næst­for­mand Erik B. Mik­kelsen, som blev valgt med akklamation.

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til Gene­­­ral­for­sam­lin­gen er efter love­­ne, idet hans indkaldel­se var dateret den 01. februar, hvilket er med mindst 14 dages varsel, og selv med Post Nords serviceniveau, må også de med posten udsendte indkaldelser været nået frem i tide.  Dirigenten kun­ne ligeledes konsta­te­re, at Dagsorde­nen var efter love­­­ne, og oplæs­te herefter dags­or­denen.

Punkt 1 – Valg af dirigent.

Punkt 2 – Forhandlingsprotokollen ved sekretæren.

Punkt 3 – Regnskabet ved kassereren.

Punkt 4 - Valg af bestyrelse.

Punkt 5 - Valg af bestyrelsessuppleant.

Punkt 6 - Valg af revisor.

Punkt 7 - Valg af revisor suppleant.

Punkt 8 – Forslag fra medlemmerne.

Punkt 9 – Eventuelt.


Punkt 2. Forhandlingsprotokollen oplæses af sekretæren:

Sekretæren takkede for ordet og oplæste Forhandlingsprotokollen fra Efterårsge­ne­­­ral­for­sam­lin­gen 2022.

Protokollen blev godkendt.

 

Punkt 3 – Regnskabet ved Kassereren:

Regnskabet som kassereren fremlagde var fremlagt på bordene. Dirigenten fore­spurg­te om der var spørgs­mål til Regnskabet, dette var ikke tilfældet, Regnskabet blev god­kendt.

 

Punkt 4 - Valg til bestyrelse:

På valg er Ole nielsenn, der var villig til genvalg. Genvalgt.

På valg er Jan Brorson Nielsen, der var villig til gen­valg. Genvalgt.

 

Punkt 5 - Valg af bestyrelsessuppleant:

På valg er Hans Kristian Rand, der er villige til genvalg. Genvalgt.

 

Punkt 6 - Valg af revisor:

På valg er Carl Christian Hansen, der er villig til gen­­valg. Genvalgt.

 

Punkt 7 - Valg af revisor suppleant:

På valg Max Steffensen, der er villig til gen­valg. Genvalgt.

 

Punkt 8 – Forslag fra medlemmerne:

Der er ikke indkommet nogen, men vi skal have 2. behandling af det forslag fra Ole Nielsen, der blev behandlet på Efterårsgeneralforsamlingen.

Ole Nielsen begrundede igen, hvorfor han ønsker §16 ændret.

Nuværende § 16 som lyder


     § 16 Aflønning af bestyrelsen

Bestyrelsen modtager årligt et mindre symbolsk honorar for deres arbejde for for­e­nin­gen. Belø­bet admi­nistreres af kassereren og skal ikke forevises for revisorerne. Stør­rel­sen af det årlige hono­rar afgø­res af generalforsamlingen.

 

Ændres til;


     §16 Aflønning af bestyrelsen

Bestyrelsen modtager ikke noget honorar for deres arbejde for for­e­nin­gen.

 

Gene­­ralforsamlingen støttede forslaget, der hermed er trådt i kraft.


Punkt 9 – Eventuelt:

Der var ikke noget til dette punkt og Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og gav der­ef­ter ordet til For­manden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede lige­­le­des for god ro og orden, en tak til Diri­genten for et særdeles vel­udført arbejde. Nu er det vist tid til, at vi kan få noget at spise, inden vi skal spil­le ban­­ko og have noget lotteri. Idet vi afslutter Gene­ralforsamlingen, vil vi udråbe 3 gan­ge hurra for vor gamle og med megen hæder kronede fore­ning. Hurra Hurra Hurra!

 

Efter en vel overstået Generalforsamling gik vi over til spisningen, en fin og velsmagen­de buffet, hvor der ikke manglede noget, og vor appetit blev hurtigt ødelagt.

Herefter fortsatte vi med Bankospil i 2 afdelinger med lotteri imellem spillene.

Kl. 22.15 kunne vi sige tak for endnu en god aften i hinandens sel­skab.