5.marts hjemmeside

FORENINGEN AF 5TE MARTS 1896

 

Efterårsgeneralforsamling,

fredag den 03. november 2023, kl. 18:30,

Det Ny Kronborg – Løvenørns gade 5, 8700 Horsens.
  

Formanden startede med at påhæfte vore nye medlemmer Finn Ryan og Carsten Dyrekilde Hansen Sølv­emblemet, og orienterede sam­tidig om den økonomiske straf man bliver pålagt, hvis Emblemet ikke bæres til vore arrangementer, lige­ledes fik de et eksemplar af vore ny optrykte love.

 

Herefter indledte formanden Generalforsamlingen med at byde deltagerne velkommen til den 255´de Generalforsamling. En særlig velkomst til vore æresmedlemmer C. C. Han­sen og Fru Erika og Søren A. Bach og Fru Ellen samt vore nye medlemmer Finn Ryan og Fru Bente samt Carsten Dyrekilde Han­sen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen indstiller vor Næst­for­mand Erik B. Mik­kelsen, som blev valgt med akklamati­on.

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til Generalforsamlingen er efter love­ne, idet hans indkaldel­se var dateret den 07. oktober, hvilket er med mindst 14 dages varsel. Dirigen­ten kun­ne ligeledes konstatere, at Dagsorde­nen var efter love­­­ne, og oplæste herefter dags­or­denen.

Punkt 1 – Valg af dirigent.

Punkt 2 – Formandens beretning.

Punkt 3 – Forslag fra medlemmerne.

Punkt 4 – Eventuelt.

 

Punkt 2 – Formandens beretning.

Vi er i år 33 tilmeldte deltagere, hvilket vi må være tilfredse med.

Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 3 besty­­rel­ses­mø­der, hvor foreningens arran­gementer er blevet plan­lagt, og der skal her lyde en stor tak til samtlige besty­rel­sesmedlemmer, for at I har mødt fuld­talligt op og udvist interesse og flid til de kræ­vende opgaver, som I er ble­­vet pålagt. Sam­tidig skal der også lyde en tak til besty­relsesmedlemmernes hustru­­er, som altid står os bi og hjæl­per på enhver tæn­ke­lig måde.

Forårsgeneralforsamlingen 2023 fredag den 03. marts blev afviklet her på  Restau­rant Det Ny Kron­borg med deltagelse af 32 deltagere. Generalforsamlingen blev afvik­let efter den i lovene angiv­ne Dagsorden. Alle valgene var genvalg. Vedr. for­slag fra medlemmerne var der ikke ind­kom­met nogen, men der var 2. behandling af forslaget vedr. aflønning af Bestyrelsen, det blev ved­taget, jeg vender tilbage til dette senere.

Forårsgeneralforsamlingen sluttede Kl. 22.15.

Sommerudflugten den 10. september 2023 blev til en tur til ”Ditlevsdal Bison Farm” ved Morud på Fyn, på rastepladsen lige på den anden side af Den Ny Lillebæltsbro, ind­­tog vi morgenkaffen med smur­­te rundstyk­ker og et par små ting til at varme os på. Ved ankomsten til ”Ditlevsdal Bison Farm” ventede både Traktor og Guide på os, vi fik så en tur ud blandt de store dyr, hvor Guiden, meget levende, fortalte os om dyre­­ne, jeg tror også, der kom en ”lille” historie med også.

Efter dette meget interessante besøg, kørte bussen os til Bogense hvor vi spiste fro­kost på Bogen­se Hotel ”Skinkeschnitzel med ærter og champignons a la créme”, Schnit­zelen var af en passende stør­relse.

En, synes vi selv, meget vellykket tur, referatet kan ses på vor hjem­me­si­de, hvor der også er bil­le­der, taget af vor hoffotograf, Jan. På hjemturen havde vi vort ”sædvan­li­­­ge” lotteri, denne gang blev gevinsterne lidt bedre fordelt, måske fordi Kurt og Frue des­­værre måtte melde afbud.

 

Punkt 3 – Forslag fra medlemmerne:

Der er ingen indkomne forslag.

 

Punkt 4 – Eventuelt:

Formanden bad om ordet og havde 5 ting han gerne ville fremlægge for Generalforsamlingen;

 

Vi var 22 med på Sommerudflugten i år, turen; 9 fra Bestyrelsen, 6 Medlemmer og 7 Gæster, da vi i Besty­rel­sen havde på fornemmelsen, at der ikke kom så mange, hav­de vi lagt os i selen for at få nogle gæster med, ”rettidig omhu”, dette har så resul­teret i, at vi har fået 2 nye medlemmer i aften. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Vi har det problem, at med det deltager antal vi har set de seneste 3 år, 2023 - 22 per­soner, 2022 - 17 personer, 2021 - 24 og 21 personer, er det svært at finde steder, vi er velkomne til en rimelig pris, for ikke at tale om at bussen koster ca. 7.000,00.

I vore love står der ikke noget om, at vi skal afholde en udflugt.

  • 3 Foreningsmøder

Bestyrelsen afholder et passende antal møder, hvor nye medlemmer optages. Der skal mini­mum afhol­des 2 møder om året - en forårsgeneralforsamling i begyndelsen af marts måned og en Efter­års­generalforsamling i begyndelsen af november måned.

Så vi kan blive nødt til at overveje, om vi har råd til at bibeholde Sommerudflugten.

 

Siden sidste Generalforsamling er Carl Holmer Jensen udmeldt af vor Forening, idet han er kom­met på Plejehjem, vi har så til gengæld i dag fået 2 nye medlemmer, det er vist ikke sket i nyere tid, at vi har fået flere medlemmer, end vi har mistet. Vi er nu 30 medlemmer, så der er stadig plads til flere, vi har emblemer nok.

 

Vi har siden sidst fået fremstillet nye love, som kan udleveres i aften.

 

Vedr. vores hjemmeside har den skiftet ejer, hvilket har gjort den mere besværlig at arbej­de med, vi kan heller ikke mere se, hvor mange der har været inde på den, lige­som der ikke kan skrives i Gæs­te­bogen mere. Er der nogen, der bruger hjemme­si­den, kunne det tænkes, at vi skal nedlægge den. Hvad mener Generalforsam­lin­gen?

 

Vedr. den tidligere omtalte lovændring af Bestyrelsens honorar, gik det jo på, at afgå­ede Besty­rel­ses­medlemmer og den siddende Bestyrelse skule ud at spise, det vis­te sig, at det var der ikke rigtig nogen af de afgåede Bestyrelsesmedlemmer, der var interesseret i, så vi sparede en del penge, som vi så har valgt at bruge på at sætte prisen i aften meget lavt, det kan der vel ikke være nogen, der har noget imod.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og gav deref­ter ordet til For­­manden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede lige­le­des for god ro og orden, og tak­kede Diri­genten for et særdeles vel­udført arbejde.

Herefter blev der råbt 3 gan­ge hurra for vor gamle og med megen hæder kronede for­e­ning.

Efter en vel overstået Generalforsamling gik vi over til spisningen, en fin og velsmagen­de buffet, hvor der ikke manglede noget, og vor appetit blev hurtigt ødelagt. Herefter fort­satte vi med Bankospil i 2 afde­linger med lotteri imellem spillene. Kl. 22.00 kunne vi sige tak for endnu en god aften i hin­an­dens sel­skab.