5.marts hjemmeside

FORENINGEN AF 5TE MARTS 1896

Efterårsgeneralforsamling,

fredag den 04. november 2022, kl. 18:30,

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus,

Egebjergvej 129, 8700 Horsens.

Formanden startede med at påhæfte vort nye medlem Hardy Larsen Sølvemblemet, og orienterede samtidig om den økonomiske straf man bliver pålagt, hvis Emblemet ikke bære til vore arrangementer ligeledes fik Hardy udleveret et eksemplar af vore love.

 

Herefter indledte formanden Generalforsamlingen med at byde deltagerne velkom­men til den 253´de Generalforsamling. En særlig velkomst til vort æres­medlem C. C. Hansen og fru Erika, samt vort nye medlem Hardy Larsen og fru Inge.

Desværre er vi i år ikke så mange, vi er 22 tilmeldte, sidste år var vi 42, det giver os så nogle økonomiske problemer, samt et problem med, hvor vi skal være til Forårsgeneralforsamlingen. Forslag modtages gerne.

 

Punkt 1. Valg af dirigent:

Formanden bad forsamlingen om forslag til en dirigent. Bestyrelsen indstiller konstitueret Ordensmester og Næst­for­mand Erik B. Mik­kelsen, som blev valgt med akklamation.

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til Gene­­­ral­for­sam­lin­gen er efter love­ne, idet hans indkaldel­se var dateret den 08. oktober, hvilket er med mindst 14 dages varsel. Dirigenten kun­ne ligeledes konsta­te­re, at Dagsorde­nen var efter love­­­ne, og oplæste herefter dags­or­denen.

Punkt 1 – Valg af dirigent.

Punkt 2 – Formandens beretning.

Punkt 3 – Forslag fra medlemmerne.

Punkt 4 – Eventuelt.

 

Punkt 2 – Formandens beretning.

Endelig et halvår, hvor vi ikke har været ramt af aflysninger og væsentlig Corona-Pan­­d­emi, jeg blev dog selv, for første gang, ramt af Coronaen, når jeg ser ned over jer, kan jeg gætte på, at de allerfleste af os nu har fået det fjerde stik.

Bestyrelsen afholdt 3 besty­­rel­ses­mø­der, hvor foreningens arrangementer er blevet plan­lagt, og der skal her lyde en stor tak til samtlige bestyrelsesmedlemmer, for at I har mødt fuld­talligt op og udvist interesse og flid til de krævende opgaver, som I er ble­­vet pålagt. Samtidig skal der også lyde en tak til bestyrelsesmedlemmernes hustru­­er, som altid står os bi og hjælper på enhver tænkelig måde.

Sommerudflugten den 10. september 2022 blev til en tur til ”Hjerl Hede” ved Vin­de­rup, på en rasteplads på Vestvejen, indtog vi morgenkaffen med smur­­te rundstyk­ker og et par små ting til at varme os på, da solen ikke rigtig havde fået magt endnu. Vel ankommet til ”Hjerl Hede”, ventede frokostbuffeten på os på ”Skyt­­te­gaarden”, der var jo også gået 2 timer siden, vi havde indtaget kaffe og rund­stykker. En for­mi­da­­bel og lækker frokostbuffet, hvor der ikke manglede noget, og trods vor gode appe­­tit, tror jeg, der var mad nok til et selskab mere. Efter denne frokost ankom vor Gui­de, Ingrid, der gav os en guidet tur rundt i noget af ”Hjerl Hede”. Ingrid fortalte leven­de og forståeligt om livet på landet i ”gamle” dage, og vis­te rundt i nogle af de gam­le bygninger. Ingrid er tilknyttet museet som frivillig. Tak til Ingrid for en god og inte­ressant tur i det flotte vejr, trods varsler om det modsatte.

En, synes vi selv, meget vellykket tur, referatet kan ses på vor hjem­me­si­de, hvor der også er billeder, taget af vor hoffotograf, Jan. På hjemturen havde vi vort ”sæd­van­li­­ge” lotteri, og her skete det utrolige, at Kurt vandt alle 3 præmier på blå serie, det er vist aldrig sket før.

Desværre var vi ramt af ikke færre end 4 afbud grundet sygdom, så deltagerantallet blev ikke så stort, som vi kunne ønske os, det bliver nok bedre i 2023.

Vi har så, som vi bestemte på Forårs Generalforsamlingen afleveret;

Forhandlingsprotokoller fra 1896 og frem,

Medlemslister fra 1896 og frem,

Kassebøger fra 1896 og frem samt

Sygekontrolbog fra perioden 1912 til 1952,

til Horsens Museum, som roste vor forening meget for den orden og den stand mate­rialet var i, hvilket jeg dog måtte påpege, ikke var min fortjeneste, men derimod tid­ligere Bestyrelsesmedlemmers fortjeneste.

 

Punkt 3 – Forslag fra medlemmerne:

Der er indkommet 1 forslag fra Ole Nielsen.

Inden forslaget blev fremlagt fortalte Ole Nielsen at;

Da jeg kom i Bestyrelsen blev Bestyrelsen honoreret med kr. 100,00 om året, ikke til hvert Bestyrelsesmedlem, nej, til hele Bestyrelsen. Dette er så senere blevet fordob­let til kr. 200,00 om året.

Beløbet blev så sparet op, til der var et Bestyrelsesmedlem der gik af, så gik man ud og spiste sammen, dengang må Bestyrelsesmedlemmerne have siddet i mange år.

Sidst vi var ude at spise, var da vort Æresmedlem C. C. Hansen stoppede, så vi skylder Jens Pii Johansen, Svend Aage Friis Eriksen og Peder Buk Madsen et måltid, vi har kr. 1.316,82 på bogen, og en middag samt en øl for 16 personer koster på Flammen ca. 4.624,00 kr., hvilket betyder, at det vil vare ca. 16 år, inden vi kan opfylde vort løf­te, under forudsætning af, at der ikke er flere, der forlader Bestyrelsen.

Derfor skal forslaget være, at den nuværende § 16 som lyder;

 

  • § 16                               Aflønning af bestyrelsen

Bestyrelsen modtager årligt et mindre symbolsk honorar for deres arbejde for for­e­nin­gen. Beløbet administreres af kassereren og skal ikke forevises for revisorerne. Stør­rel­sen af det årlige honorar afgøres af generalforsamlingen.

Ændres til;

 

  • § 16                               Aflønning af bestyrelsen

Bestyrelsen modtager ikke noget honorar for deres arbejde for for­e­nin­gen.

Sådan at vi, efter endelig godkendelse på Forårsgeneralforsamlingen, kan få opfyldt vort løfte.

 

Gene­­ralforsamlingen støttede forslaget.

 

Punkt 4 – Eventuelt:

Vi er nu 31 medlemmer. Jeg vil gerne ligesom tidligere formænd opfordre Jer til at forsøge at skaffe nye medlemmer.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og gav der­ef­ter ordet til For­manden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede lige­le­des for god ro og orden, en tak til Diri­genten for et særdeles vel­udført arbejde. Nu er det vist tid til, at vi kan få noget at spise, inden vi skal spil­le ban­­ko og have noget lotteri. Herefter blev der råbt 3 gan­ge hurra for vor gamle og med megen hæder kronede forening.

 

Efter en vel overstået Generalforsamling gik vi over til spisningen, en fin og velsmagen­de buffet, hvor der ikke manglede noget, og vor appetit blev hurtigt ødelagt. Herefter fortsatte vi med Bankospil i 2 afdelinger med lotteri imellem spillene. Kl. 22.00 kunne vi sige tak for endnu en god aften i hinandens sel­skab.