5.marts hjemmeside

FORENINGEN AF 5TE MARTS 1896

Forårsgeneralforsamling,

fredag den 04. marts 2022, kl. 18:30,

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus,

Egebjergvej 129, 8700 Horsens.

Formanden indledte Generalforsamlingen med at byde de 41 fremmødte deltagere vel­­kom­men til den 252´de Generalforsamling. En særlig velkomst til æres­med­lem­mer­ne Søren A. Bach og fru Ellen, C. C. Hansen og fru Erika, samt Jens Pii Johannessen med ledsager. Formanden udtrykte også sin glæ­de over det pæne antal fremmødte, og bad herefter Erik Ramstedt kom­me op for at modtage 25 års Guldemblemet.

Formanden kunne desværre meddele at vi har mistet 2 medlemmer siden sidste General­for­­sam­ling, Aage Iversen, har ikke kunnet deltage de sidste 3 år, og har derfor meldt sig ud. Ivan Møller-Andersen, er efter ca. 3 års sygdom kommet på plejehjem den 01. marts, og kan derfor ikke deltage i noget, og har ligeledes meldt sig ud.

Punkt 1. Valg af dirigent:

Formanden bad forsamlingen om forslag til en dirigent. Bestyrelsen indstiller næst­for­mand Erik B. Mik­kelsen, som blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til Gene­­­ral­for­sam­lin­gen er efter love­ne, idet hans indkaldel­se var dateret den 31. januar, hvilket er med mindst 14 dages varsel. Dirigenten kun­ne ligeledes konsta­te­re, at Dagsorde­nen var efter love­­­ne, og oplæste herefter dags­or­denen.

Punkt 1 – Valg af dirigent.

Punkt 2 – Forhandlingsprotokollen ved sekretæren.

Punkt 3 – Regnskabet ved kassereren.

Punkt 4 - Valg af bestyrelse.

Punkt 5 - Valg af bestyrelsessuppleant.

Punkt 6 - Valg af revisor.

Punkt 7 - Valg af revisor suppleant.

Punkt 8 – Forslag fra medlemmerne.

Punkt 9 – Eventuelt.

Punkt 2. Forhandlingsprotokollen oplæses af sekretæren:

Sekretæren takkede for ordet og oplæste Generalforsamlingsreferatet fra Efterårsge­ne­­­ral­for­sam­lin­gen 2021.

Referatet blev godkendt.

Punkt 3 – Regnskabet ved Kassereren:

Regnskabet som kassereren fremlagde var fremlagt på bordene. Dirigenten fore­spurg­te om der var spørgs­mål til Regnskabet, dette var ikke tilfældet, Regnskabet blev god­kendt med applaus.

Punkt 4 - Valg til bestyrelse:

På valg er Karl Kristian Kjær, der var villig til genvalg. Genvalgt.

På valg er Erik Nielsen, der var villig til gen­valg. Genvalgt.

På valg er Erik Bent Mikkelsen, der var villige til gen­valg. Genvalgt.

Punkt 5 - Valg af bestyrelsessuppleant:

På valg er Kurt Jen­sen, der er villige til genvalg. Genvalgt.

Punkt 6 - Valg af revisor:

På valg er Jens Pii Johannessen, der er villig til gen­­valg. Genvalgt.

Punkt 7 - Valg af revisor suppleant:

På valg Max Steffensen, der er villig til gen­valg. Genvalgt.

Punkt 8 – Forslag fra medlemmerne:

Der er indkommet 1 forslag fra Ole Nielsen.

Ole Nielsen fremførte, at hver gang foreningen skifter formand, er der ca. 4 bæreposer der skifter adresse.

Det drejer sig om;

Forhandlingsprotokoller fra 1896 og frem,

Medlemslister fra 1896 og frem,

Kassebøger fra 1896 og frem samt

Sygekontrolbog fra perioden 1912 til 1952.

Alt på sin vis klenodier for vor Foreningen, som ingen ser i.

Ole Nielsen bad om Generalforsamlingens godkendelse til at overlade disse ting til Byar­­ki­vet, det jo ikke sådan, at tingene er tabt for os, hvis de bliver overdraget til Byar­ki­­vet, vi kan altid få lov at se i mate­rialet, men så vidt vides, kan mate­rialet ikke fjernes fra arkivet.

Gene­­ralforsamlingen støttede forslaget.

Punkt 9 – Eventuelt:

Jens Pii Johannessen ville vide, hvad Bestyrelsen gjorde for at få nye medlemmer. For­man­den kunne, som så mange gange tideligere, anmode vore medlemmer om at kom­me med emner, evt. til del­ta­gel­se som gæster.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og gav der­ef­ter ordet til For­manden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede lige­le­des for god ro og orden, en tak til Diri­genten for et særdeles vel­udført arbejde. Nu er det vist tid til, at vi kan få noget at spise, inden vi skal spil­le ban­­ko og have noget lotteri. Idet vi afslutter Generalforsamlingen, vil vi udråbe 3 gan­ge hurra for vor gamle og med megen hæder kronede forening. Hurra Hurra Hurra!

Efter en vel overstået Generalforsamling gik vi over til spisningen, en fin og velsmagen­de buffet, hvor der ikke manglede noget, og vor appetit blev hurtigt ødelagt.

Herefter fortsatte vi med Bankospil i 2 afdelinger med lotteri imellem spillene.

Kl. 22.15 kunne vi sige tak for endnu en god aften i hinandens sel­skab.